Disclaimer

Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van Kemkers Verhuisbedrijf. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden:

Alhoewel Kemkers Verhuisbedrijf redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Kemkers Verhuisbedrijf geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

Verder aanvaardt Kemkers Verhuisbedrijf geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten berust bij Kemkers Verhuisbedrijf.

Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Kemkers Verhuisbedrijf.

Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Kemkers Verhuisbedrijf geen invloed uitoefent of die niet door Kemkers Verhuisbedrijf onderhouden worden. Kemkers Verhuisbedrijf heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en Kemkers Verhuisbedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn.

Kemkers Verhuisbedrijf biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Kemkers Verhuisbedrijf een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Kemkers Verhuisbedrijf deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Kemkers Verhuisbedrijf noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site.

Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.

Kemkers Verhuisbedrijf behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Als Kemkers Verhuisbedrijf nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Kemkers Verhuisbedrijf volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Kemkers Verhuisbedrijf moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG AANVAARDT, DIENT U HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELIJK TE STAKEN.